Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Kolijn Fysiotherapie & Shockwave en cliënt, en eventuele aanvullende overeenkomsten en dienstverlening aan de cliënt. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en het Keurmerk Fysiotherapie maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar door deze verenigingen opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 2. Behandelovereenkomst
De behandelovereenkomst wordt aangegaan doordat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake/ onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma. Kan de behandelaar deze bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

Artikel 3. Privacy
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Alle zaken met betrekking tot privacy en uw rechten zijn in ons privacyreglement vastgelegd en kunt u vinden op onze website en in onze wachtkamer.

Artikel 4. Archivering
Uw dossier van de behandelingen en/of dienstverlening tenminste 15 jaar na beëindiging van de behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaard worden. Financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard. Op verzoek van de cliënt kan binnen de genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief. U heeft als cliënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Kolijn Fysiotherapie geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 6. Kwaliteit
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register. Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door Qualiview. Wanneer de behandeling beëindigd wordt, krijgt de cliënt (indien hij door toestemming voor heeft gegeven) per mail een uitnodiging om ons te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om onze praktijk en zorg te verbeteren en voor de zorgverzekeraar die uw beoordeling gebruikt voor het afsluiten van nieuwe contracten met de praktijk. Bij de aanvang van de behandeling wordt u ook toestemming gevraagd uw (geanonimiseerde) gegevens te delen met Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Artikel 7. Geheimhouding
De fysiotherapeut en waarnemer(s) hebben de plicht tot zwijgen t.a.v. elk geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs doet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is dit te bewaren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Kolijn Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor:

-verlies of diefstal van een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte. U kunt gebruik maken van de gratis lockers voor het opbergen van waardevolle spullen.
– schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
-voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
– eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Overigens is iedere aansprakelijkheid van Kolijn Fysiotherapie voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Kolijn Fysiotherapie te dien zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden. De cliënt vrijwaart Kolijn Fysiotherapie tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Kolijn Fysiotherapie ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening

Artikel 9. De behandeling
Onze praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee en toon deze aan de therapeut. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de cliënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten. Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening/ problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn. Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.

Wanneer u onze praktijk bezoekt kunt u direct plaats nemen in onze wachtkamer, u wordt daar door de therapeut opgehaald. U hoeft zich niet vooraf te melden. Graag uw begrip als u even moet wachten, soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland, we proberen wachttijden te vermijden.
Indien de cliënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.

Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisaties.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Dit geldt ook voor deelnemers aan oefen-en trainingsprogramma’s.

Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een mail sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Kolijn Fysiotherapie zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de cliënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de cliënt gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld.
De door of vanwege fysio- en manuele therapie afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.

Let op: wanneer u voor het eerst komt, wanneer de laatste behandeling langer dan drie maanden geleden is of wanneer u met een nieuwe klacht komt, zijn wij verplicht om voorafgaand aan de behandeling een screening en intake /onderzoek na screening uit te voeren en te declareren bij uw zorgverzekeraar. Ook bij een verwijzing van uw arts wordt er een intake/onderzoek uitgevoerd en gedeclareerd naast de behandeling. Uw zorgverzekeraar rekent voor een intake/onderzoek 2 behandelingen.

Aan het einde van het behandeltraject zal deze worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer, deze zal per mail (via een beveiligde internetverbinding) verzonden worden.

Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen Kolijn Fysiotherapie. Dit zal altijd in overleg gaan met de behandelend therapeut en cliënt.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.
De cliënt dient aan te geven waar hij/zij verzekerd is, bij welke verzekeraar en welk BSN-nummer hij/zij heeft. De declaratie gaat, indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben.

In het geval wij geen contract met de desbetreffende zorgverzekeraar hebben gaat de rekening naar de cliënt. Indien de cliënt geen of niet voldoende aanvullende verzekering heeft en dus meer behandelingen heeft gehad dan door de verzekeraar worden vergoed, krijgt de cliënt alsnog een rekening van de gemaakte kosten toegestuurd. Bij voorkeur doen wij dit per e-mail.

De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie. De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Kolijn Fysiotherapie berekent de bij haar cliënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de met de zorgverzekering gemaakte contractuele afspraken omtrent het honorarium. Indien de cliënt geen basis- of aanvullende verzekering heeft dan ontvangt deze van ons een rekening, de tarieven die worden gehanteerd staan op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de behandelkamer.

Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien u na het verstrijken van deze termijn nog de nota nog niet voldaan heeft ontvangt u een herinnering nota welke uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening betaald dient te zijn. In deze herinnering nota wordt u attent gemaakt op de administratiekosten die gerekend zullen worden als ook deze termijn verstreken is. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Kolijn Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Kolijn Fysiotherapie houdt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.

Artikel 11. Klachten- en geschillenregeling.
In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft onze beroepsorganisatie, Keurmerk Fysiotherapie, een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de directeur/eigenaar R.S. Verlint-Kolijn. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Kolijn Fysiotherapie neemt deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie.

Artikel 12 Oefenprogramma’s/medische training

Tijdens een intakegesprek (30 minuten) wordt uw medische voorgeschiedenis besproken, brengen we uw wensen en ervaring met bewegen in kaart en onderzoekt de fysiotherapeut problemen die u ervaart met bewegen. Het gesprek is een fysiotherapeutisch consult. Meestal wordt dit vergoed door zorgverzekeraars. Wordt het niet vergoed, krijgt u een rekening.

Wij maken voor u een trainingsprogramma op maat dat we in een volgende afspraak bespreken en oefenen, voordat u in de trainingsgroep deelneemt.  Deelname aan de oefentherapie wordt per sessie of per strippenkaart vooraf per bankpas afgerekend; Een strippenkaart voor oefentherapie voor één of twee sessies per week is persoonlijk, niet overdraagbaar en geldig tot 3 kalendermaanden na de uitgiftedatum; Uw strippenkaart is digitaal en wordt afgetekend door de fysiotherapeut. Houders van een strippenkaart kunnen gemiste lessen op afspraak inhalen voor het einde van een kwartaal.

De maximale groepsgrootte is twee personen;

U traint op een vaste tijd en dag met behulp van uw individuele trainingsschema. Indien u verhinderd bent kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. Voor vragen, metingen, advies of hulp bij het instellen van apparatuur loopt de fysiotherapeut rond in de zaal. U traint het prettigst in kleding waarin u lekker kunt bewegen en schone sportschoenen met veters, zodat deze goed aan de voet blijven zitten. U neemt een handdoek en eventueel een bidon mee voor tijdens de training en u maakt de apparaten na gebruik schoon met de daarvoor bestemde zeeppompjes en papier.

Gedragsregels

Wij proberen onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en hiervoor hanteren we de volgende uitgangspunten:

De behandeling  wordt altijd voor de aanvang uitgelegd.

Als er (bijvoorbeeld door geloofsovertuigingen) bezwaren bestaan tegen de handelingen, vragen wij u dat direct kenbaar te maken.

Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, verzoeken wij u dit bij de afspraak voor het eerste consult aan te geven.

De behandeling geschiedt in de behandelkamer waarin alleen de fysiotherapeut en u aanwezig zijn. Alleen bij behandeling in de oefenzaal kan het voorkomen dat meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Als er een derde (bijvoorbeeld een stagiair) bij de behandeling aanwezig is, zal u vooraf toestemming gevraagd worden.

Besproken onderwerpen worden vertrouwelijk behandeld en worden niet met derden besproken, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Wij doen onze uiterste best om uw behandeling zo professioneel mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch klachten hebben over uw behandeling of over onze praktijk, of verbeterpunten zien, klik hier voor onze klachten-en verbeterpunten procedure!

Qualiview patiëntenonderzoek

Door middel van patiënten-enquêtes van bureau Qualiview vragen wij u naar uw ervaringen met onze praktijk. In de afgelopen negen maanden hebben onze patiënten die deelnamen aan deze enquête, de praktijk gemiddeld het cijfer 9 geven voor kwaliteit! Maar liefst 75% van de patiënten beveelt de praktijk aan bij vrienden en kennissen. Uiteraard zijn we enorm trots op dit prachtige resultaat en stimuleert het ons op de ingeslagen weg verder te gaan!

Keurmerk Fysiotherapie

Kolijn Fysiotherapie is gecertificeerd door het Keurmerk Fysiotherapie. Hierdoor wordt continue gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?