Privacy


Wij houden om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing). Daarnaast vallen uw gegevens onder de wet BSNZ (Burger Service Nummer in de Zorg) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Naast de bovengenoemde wetten, is een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Privacyreglement

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires, auditeurs en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u uw behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Om het vakgebied verder te kunnen ontwikkelen wordt (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Hiervoor worden gegevens ter beschikking gesteld die niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het verstrekken van uw geanonimiseerde gegevens, maakt u dit dan kenbaar aan uw behandelende fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de arts/onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens gedurende vijftien jaar in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, kunt u die telefonisch stellen of via ons contactformulier.